MCI recordings 2017

Traditional: Jasmine Flower
Fei Jianrong: Night Time In South-West China
Lin Datong: Springtime In Pamir
Traditional: Ancient Tune of Yingzhou
Traditional: Raindrops On Banana Leaves
Traditional: Flowing Water
Liu Hanlin: Decisive Battle Between Chu and Han
Xu Xuedong: Night Song of Yao Mountain
Traditional: Lotus Upon Water
Wang Luobin: The Rising Crescent Moon
Traditional: Drunken Man
Traditional: Colourful Clouds Chasing The Moon

Musicians

Huang Lin, erhu
Gu Shengying, pipa/daruan
Lyu Jin, guzheng
Per Pålsson, Jesper Sivebæk, guitar
Sun Kangni, guqin
Yu Xiaoqian, sanxian/zhongruan
Zhang Beibei, yangqin
Chen Bai’an, dizi
Fan Baihui, pipa
Qu Shuai, paigu/shougu
Yi Lin, voice
Zhang Heng, yangqin

Produced by Music Confucius Institute.
Recorded, edited and mixed by India Hooi.